Regulamin Konkursu Epicki Deser Lodowy

Regulamin konkursu „Epicki deser lodowy

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Epicki deser lodowy ” (dalej zwanego „Konkursem”) jest „VITO TEAM” S.C. ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13a, kod pocztowy 70-661. (dalej zwana „Organizatorem”).

  • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.vitoshop.pl.
  • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych – tylko i wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i akceptacją jego treści.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony będzie na kanałach społecznościowych marki - facebooku i Instagramie. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 11.06.2021r.

2.2. Konkurs trwa od 11.06.2021 od godziny 18:00 do 18.01.2021 do godziny 00:00. Za ten czas trwania rozumie się termin nadsyłania prac.

2.3 Rozwiązanie Konkursu i wskazanie Laureatów, nastąpi w dniu 22.06.2021 pod postami konkursowymi. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie.

 1. PRZEBIEG KONKURSU
 • Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodzie, ramach czasowych Konkursu, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie pracy na adres poczty elektronicznej konkurs@vitoteam.pl wskazany przez Organizatora w wyżej wymienionym ogłoszeniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane Zgłoszenia.
 • Praca może być wysłana w dowolnym formacie tak, aby była czytelna.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.
 • Zgłoszenia konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Utwory nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Zgłoszeń nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie.
 • Komisja będzie rozstrzygać Konkurs w terminie do 3 dni od zakończenia nadsyłania prac.
 • Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze cztery najlepsze prace.
 • Przy wyborze czterech najlepszych Utworów Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność uczestnika – autora Utworu, oraz zgodność z tematem zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4. PRAWA AUTORSKIE

  • Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
 1. Jest jedynym autorem Utworu zgłoszonego przez niego do Konkursu;
 2. Utwór nie narusza praw osób trzecich;
 3. Przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworu;
 4. Utwór nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Utworu, w celu przeprowadzenia Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 6. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Utworu na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4. V. powyżej oraz:
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego w Konkursie Utworu na Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora – uczestnika lub laureata.
 • zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
 • wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
 1. DANE OSOBOWE- niezbędne informacje wymagane w art. 13 RODO.
 • Administratorem danych osobowych jest "VITO TEAM" S.C. ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej 13a, 70-661, e-mail: administrator@vitoteam.pl.
 • Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z bieżącą ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane będą przetwarzane tylko w zakresie ujętym w Regulaminie.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Uczestnik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. NAGRODY

Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są 4 bilety na spotkanie z Vito i Bellą i otwarcie obiektu „Vito i Bella House” o wartości 299 zł każdy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27.06.2021 r., w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Ghetta Warszawskiego 24 (dawny sklep andergrand).

Laureat zostanie powiadomiony o wygranej mailowo lub telefonicznie jednak nie później niż 22.06.2021 (zgodnie z pkt. 2.3). Laureat zostanie poproszony o podanie niezbędnych informacji, celem odebrania nagrody (imienia i nazwiska, adresu mailowego).

Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator / Przyrzekający nagrody przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i Organizator pobierze należny podatek.

  • Nagroda do laureata zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub wysyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie 2 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
  • W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 4 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
  • Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: kontakt@vitoteam.pl
  • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
tekst